پائـــ ـ ـ ـــ ــــیز صورتی

!!!!!!روح مـن دریــاســت‌.پــر از مــوج و تـلاطــم