پائـــ ـ ـ ـــ ــــیز صورتی

!!!!!!روح مـن دریــاســت‌.پــر از مــوج و تـلاطــم

شهریور 90
1 پست
خرداد 90
6 پست
اسفند 89
4 پست
زندگی
8 پست
راز
1 پست
سختی
1 پست
انعکاس
2 پست
عاشقانه
3 پست
غصه
2 پست
گریه
2 پست
شاملو
1 پست
غم
1 پست