# زندگی
زندگی کوتاه است                          باید خندید                                         بخشید                                                   و فراموش کرد.    
/ 1 نظر / 2 بازدید